Hot News :
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวณัฏณิชา บุญเพศ

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 097-3328204


พนักงานเทศบาล

นายปรกาศิต งามเถื่อน

นิติกรชำนาญการ

นางสาววนิดา บุญพา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายทวีศักดิ์ เป็นมงคล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สิบเอก ธนศักดิ์ ลีลา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จีรินันท์ เผ่าภูรีรัตนญ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอก พงศ์ชนก ชื่นจิตร

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวจีราวัฒน์ เผ่าภูรีรัตนญ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางกำไล งามเถื่อน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจันจิรา ผิวคำ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวนภัสนันท์ นรมาตย์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางนารี หงษ์ทอง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียน

นางภัทราพร ศุภสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศรัญญู แสนทวีสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายวินัย วารีคำ

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายวุฒิศักดิ์ คำแดง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายสุทัศน์ ทองวันดี

พนักงานขับรถดับเพลิง

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ