Hot News :

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลตาลสุม - Home | Facebook

      เทศบาลตำบลตาลสุม เดิม เมื่อ พ.ศ. 2521 ได้ แยกตัวออกมาจากอำเภอพิบูลมังสาหาร      จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็น “กิ่งอำเภอตาลสุม” มีเขตการปกครอง รวม 3 ตำบล  คือ ตำบล ตาลสุม        ตำบลสำโรง และ ตำบลจิกเทิง ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอตาลสุม ให้อยู่ในเขตการปกครองอำเภอ           พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2521 

-          เมื่อปี พ.ศ. 2530 มีประกาศให้ตั้งกิ่งอำเภอตาลสุม อำเภอพิบูลมังสาหาร     จังหวัดอุบลราธานี เป็น อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชกฤษฎีกา       ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 278  ฉบับพิเศษ 31 ธันวาคม 2531 

-          เมื่อปี พ.ศ. 2535 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของ   ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาล จึงยกฐานะท้องถิ่น บางส่วนของตำบลตาลสุม จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล      มีชื่อว่า “สุขาภิบาลตาลสุม”

             และสุขาภิบาลตาลสุมได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตาลสุม ตามประกาศ    กระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลตาลสุม เป็นเทศบาลตำบลตาลสุม มีพื้นที่ 4.94 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ มีหลักเขตดังนี้

ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยคำผักหนาม ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน รพช.อบ. 11021 (อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านสะพือ)                   ฟากเหนือ ระยะ 1,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลาง รพช.อบ. 11021 (อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านสะพือ ) ฟากเหนือ ระยะ 1,000 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ผ่านถนนไปบ้านคำหว้า ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ ริมห้วยนามน ฝั่งตะวันออก

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบริมห้วยนามน ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนน รพช.อบ.11021 (อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านสะพือ)ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพิบูลมังสาหาร กับ อำเภอตาลสุม               จังหวัดอุบลราชธานี

 

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพิบูลมังสาหาร        อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศตะวันตก และเลียบเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอวารินชำราบ กับอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 4 ซางตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอวารินชำราบ กับ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ตรงจุดที่อยู่ในแนวเดียวกัน           กับริมห้วยแคน ฝั่งตะวันตก

 

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมห้วยแคน ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศเหนือ    ผ่านถนน รพช. อบ.11021 (อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี – บ้านสะพือ) ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยแคน ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่ริมห้วยแคน ฝั่งตะวันตก บรรจบกับริมห้วย คำผักหนาม ฝั่งตะวันตก

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบริมห้วยคำผักหนาม ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1

 

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ